Kaca:Eenvoudig Hedendaagsch Javaansch Proza.pdf/12

Kaca iki durung katitiwaca

I

JIARAH DATENG PASARÉAN ING NGAMPÉL


Énjingipun kula sowan dateng pasaréan ing Ngampél (Ngampéldenta) inggih punika pasaréaning wali ing, jaman kina, cecariyosanipun sampun kasebut wonten ing serat Babad Tanah Jawi. Katelahipun dumugi sapriki pakampungan ngriku punika dados pakarapunganipun tetiyang bangsa Arab, Kampung Ngampél punika saking kampung Sasak boten patos tebih. Sadumugi kula ing pasaréan pinanggih juru kunci, kula dipun panggihi wonten ing griya kaprenah sakidul masjid. Wonten ingriku kula lajeng angiséni peti kas masjid, katahipun ro sén, sekar dupa kula sampun mirantos, kula lajeng dipun irid mlebet dateng pasarean lebet koela medal konten sakidoel masdjid, ladjeng menggok mangaler mlebet konten malih. Ingrikoe Waoe tjepoerining pasareanipoen Sinoehoen ing Ngampeldenta ingkang ngirid koela anedahi, pasareanipoen ingkang Sinoehoen ingkang moenggoel pinantjak soedji, namoeng mawi sekaran (kidjing) sela tjemeng loegas, boten mawi katjoengkoep, d'ados namoeng ngentak-entak kemawon. Koela ladjeng ngobong doepa, ingkang ngirid koela ndonga goemrenggeng, dipoen amini ing tetijang sanes ingkang oegi toemoet ngeteraken koela. Tijang waoe sasampating ndonga ladjeng tjarijos dateng koela, temboengipoen neda slawat sakadar koela; koela bade boten njoekani roemaos pak^wet mila ladjeng koela oeloengi arta talen satoenggal, soepados dipoen bage sakantjanipoen; sakawit tijang waoe inggih marenggoek, nanging boten koela raosaken. Koela ladjeng medal, sadoemoegi koela ing djawi wonten lare neda arta kados patrapipoen tijang ngeniis,

koela inggih ladjeng anjoekani sa-sen, woesana lare sanes-saneslare-lare ipoen goemroebjoeg ambjoek oegi sanu neda arta, dalah Koela ngebjoek. toemoet sami inggih ingkang saweg noedjoe dolan njoekani, boten mangsoeli koela saben roemaos ngantos kaweken,

sami sam-

ladjeng melehaken: „Wonten poenapa lard-lare waoe nggopejan soekani?” Dangoe-dangoe malah neranjam poeroen soekani, koela ladjeng inggih woesana gohi kantongan rasoekan, koela ananging malah dados darnel, poendi ingkang sampoen koela dereng tjarijos saha wangsoel soekani, let sakedap malih kakening saking kemawon; makaten soekani, sampoen tansah

manah

koela, ladjeng koela kendelaken

kemawon, sanad^an sami

Drewes, Javaansch Proza