Kaca:Sumunar.pdf/100

Kaca iki durung katitiwaca

Mbah Kartaimaa kendel sekedhap lajeng ngendika malih, “Nuswantara lajeng kasebat mdonesia nalika para pemudhanipun sami ngawontenaken parepatan ing kitha Jakarta rikala tanggal 28 Oktober 1928, Nalika semanten, para pemudha saged saiyeg saeka praya ngikraraken bertanak nir satu tanah air Indonesia, berbangsa salu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa

perstuan, bahasa kdonesia. Nah, sumpah pemudha menika ingkang mbibili lan

dados cikal bakal lairing negari Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ingkang dipunbiwarakaken dening Ir. Soekarno lan Drs, Moh, Hata ing, Pegangsaan Timur. Kanthi menika, mangga kita bangsa Indonesia sami mawas dhiri lan introspeksi dhiri, Kajawi menika ugi, mangga kita tansah njagi kerukunan lan perdamaian ing dhusun Papringan, mliginipun, lan ing masyarakat umumipun, Sampun ngantos, Ila sami pasulayan utawi sawi rebut bener ingkang tundhonipun namung badhe damel kisruh utawi baten tentreming gesang. Sepisan malih mangga kita japi lan kita sengkuyung jejeging negari kita Fdonesia, kersaa sami mbangun raos sumadulur, gotong-royong lan tansah

mancanegari.”

Mbah Kartaimeja mungkasi ngendikanipun ngajak ngucapaken tembung “Merdheka” kaping tipa kanthi semangat, iki

Mbah Karta kapepag lsn kagandheng dening Pak Kadhus lenggah ing kursi larikan ngajeng.

Senajan Mbah Karta sampun yuswa 65 tahun, panjenengane taksih titis lan tatas anggenipun paring pangandikan, Mila, para warga sami gumun amargi Mbah Karta menika pedamelanipun naming angen sapi lan boten tamat ieanepakian jas Gesangipun ugi naming prasaja kemawon, nanging wasis lan

ng larikan kursi kalih, Pak Sarjana, pedamel ing kitha dados PNS ing abandha ah Dolan kapani an a yan samoa kapun Mbah

lenggah

“Tho, apa kai adhul ta Pak?” Kang Tela games pilaken,

“Jadhul kuwi... < jaman dahulu sekali”

“0),...” Kang Trima manthuk-manthuk.

“Nanging rak ya sak rep ta ngendikane Mbah Karta mau karo acara bengi iki. Para mudha bisa mudheng, ora kelangan uceng .../” semunipun Kang Trima kaliyan ngglayem.

“Ning yen aku tetep ngarani ora up to date, Titik, Sing baku, awake dhewe ki rak kudu mlaku mangarep, ora memburi.”

SUMUNAR Antofgi Crita Cekak, Nn