Kaca:Sumunar.pdf/123

Kaca iki durung katitiwaca

“Ora kok ngunek-mekke! Ning mbok ya aja lali anggonmu sinau. Yen ngene iki caramu, kowe bisa ora lulus ujian Kamangka saiki angel lulus- lulusane,”

“Wis ra, Pak, Aku ki dudu bocah cilik maneh, Ra sah dituturi kaya nguno;” wangsulane Pardi sengak. “Wo alah, kok ya kaya ngene kedadeane anakku? Ya amarga tansah dituruti

a kaa a laungu dhewe wangsulane anakmu lanang kuwi ta, Bu? fen wis ngene, njur kepriye?” pitakone Pak Krama marang, bojone sing . ra kepriye maneh ta, Pak? Jenenge wae bocah enom. Ya kaya ngono kawi lagane, wangsulane Bu Krama kanthi enak lan kepenak wae. amarga apa sing dadi kekarepane tansah koturuti, Bu. Dadine ya gedhe ndhase?” ihi “Kok malah nggedhek-nggedhekke ndhase anake dhewe, ta? Wis lah, Pak. Mengko rak ya mari dhewe?” h "Mari? Kapan bisa mari? Yen kaya ngene terus, marine yen wis “Kulanuwun...” Paanadakan keprungu swarane wong mertamu, Sapa ta, yai Pak “K 4 Pak, grenenge Pak Krama sajak nesu, “Oo, Pak RT. Mangga, “Matur nuwun, Pak Krama, Nami sekedhap, kok, Menika badhe ngabari bilih si Pardi saweg wonten griya saki” 5 “Griya saki? Wonten menapa, Pak?” pitakone Bu Krama karo cincing- jarite, pa; pitakone Bu Cincing- Pardi kecelakaan, Bu. Pit motore dipun tabrak bis!” Sanalika kuwi uga, Bu Krama semaput. Pak RT lan Pak Krama age-age aweh pitulungan. Bu Krama dibopong Pak Krama mlebu kamar. “Badhe nyuwun pamit, Pak Krama” Pak RT pamitan nalika Bu Krama wis Tang ana ing ndhuwur amben, re WIS ora katon wewayangane, Pak Krama ambegan Landhung, Pikirane bingung, Anake lanang kecelakaan Tan saiki ana ing rumah sakit. Njur kepriye kahanane. Lan saiki bojone malah semaput. Bi "Pak, ayo saiki uga menyang rumah sakit, Piye anake lanang, Pak?” pitakone Bu Krama nalika wis sadhar saka semapute.

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 114