Kaca:Sumunar.pdf/13

Kaca iki durung katitiwaca

“Bapak kudu nyuwun ngapura marang Mas Satriyo,” ujare si bocah wadon cilik iku karo mrengut nanging nggemesake. Astane Bapake sing lemu ditarik-tarik supaya nyalami Satriyo.

“Sumangga, lenggah rumiyin.” Satriyo mbagekake tamune,

Tamu loro padha mlebu ngetut saburine Satriyo. Banjur lungguh ing kursi sing wis reyot kabeh, Priyayi lemu iku katon milang-miling ngingeti kursi sing wis banget tuwane. Sajake kuwatir yen awake sing lemu iku bakal katut ambruk glangsaran bebarengan karo kursi. Dene bocah wadon cilik tanpa wigah-wigih banjur lungguh kursi, Praupane isih besengut.

“Sejatosipun wonten menapa, Pak?” ujare Satriyo marang priyayi lemu sing kanthi ngati-ati lungguh ing kursi.

“Ngene, Satriyo, Dhek awan mau Bapak durung nganti mbayar koran, nanging lampu ijo wis murub, Mula Bapak njaluk pangapuramu wae. Tujune ana putriku si Sinta sing maris iki, Yen ora, bokmanawa aku ya ora bakal bisa dolan mrene” ujare priyayi lemu sing asma Pak Bambang Sastroatmodjo. san jan aaa aa A Kena

iyo. Atis marem, Praupane sing besengut wis ilang tanpa tlacak. Dhasar bocah aleman!

“Yen nyuwum ngapura thok, ya kecut Pak.”

“Ya ... ya ... ya, Bapak upa arep mbayar korane” sumaure Pak Bambang karo mesem. Dhompet sing kandel banget wis metu saka sak dana. Pak Bambang banjur ndudut dhuwit salembar warna abang gambar Bung Kama kn lang Haha. “

“Iki dhuwit minangka pantineanggonku mbayar koran, Satriyo,” gaga nang Ak an na aa an a

langing Satriyo mung njenger. Ora nampani it sing lapi iki dingerteni dening i ik ih |

Ki iyo, kuwi dhuwit halal saka am wae” = aaa Bapak, Tampanana

“Boten, Pak. Kula sampun ikhlas, kok.”

“Wis ta. Dhuwit iki rak bisa kanggo kebutuharunu sekolah.”

“Matur nuwun, Pak, Kula teksih gadhah arta inggih sanajan namung f “Huk ... huk ... huk ..,,” swarane Pak Widodo watuk-watuk saka njero kamar, “Ana sapa ta, Le?”

“Menika, Pak. Wonten tamu ; Asmanipun Pak Baml Ng aa agung, bang,

“Hmmm, bener kandhane tangga-tangga ing kene. Bapakmu gerah, ya?” pandangune Pak Bambang,

SUMUNAR Artologi Crita Cekak, 4