Kaca:Sumunar.pdf/17

Kaca iki durung katitiwaca

ndemok komputer. Malah saiki ana sing wis bisa diatfing, yaiku kirim-kiriman kabar utawa omong-omong, karo wang liya sarana migunakake komputer.

Pak Bambang, malah bisa diarani “keranjingan”. Saben-saben ana wektu lodhang mesthi digunakake dting. Yen wis ngono, dheweke betah lingguh ing ngarep komputer nganti tekan sore. Aku dhewe sing biasane mung weruh, suwe-suwe malah ketarik kepengin bisa ngrasakake diatting. Tanpa wigah-wigih Pak Bambang malah ngajak lan ngajari aku supaya bisa melu- melu apa kang dadi karemane Pak Bambang; diatting! :

“Weee, kadingaren. Njanur gunung tenan, Pak, njenengan dolan ing laboratorium komputer, Lagi ana jam kosong apa piye, Pak Joko?” pitakone Pak Bambang; nalika weruh aku jumedhul saka lawang laboratorium komputer.

“Wah, sejatine aku dina iki pancen libur kelas, ora ana jam mulang, Pak. Tinimbang ing omah mung disambati bojo wae, tur marakake mumet, aluwung dolan ing laboratorium komputer, ngiras pantes nglanyahake anggonku nyinau komputer iki,” wangsulanku karo nyedhaki Pak Bambang kang katon asyik ketungkul mejat-mejet hurup-huwup ing keyboard komputer,

“Pak, Bambang, njenengan ki Jagi nggarap apa kok katon asyik bange?” pirang cacahe liwat dzaiting iki. Malah ana sing wanodya, Iho. Yen kepengin, tindaka mrene mengko dakajari.” sekolah biyen Dhasar rupane bagus lan dedepe dhuwur. Mula ora Bambang kuwi seneng banget nyembranani wanita utawa malah kena diarani “buaya dharat”, kaya judhul lagune Ratu. Sifat mau pancen wis suda sakploke dheweke omah-omah karo Wati.

njenengan terus bisa. Wah, nyenengke Iho, Pak. Entuk tepungan karo wong akeh ing dunia maya. Mengko awake dhewe rak terus duwe kanca akeh sanajan ora tau gathuk ketemu, Iki aku malah entuk kenalan padha-padha guru matematika, jenenge Pak Bagya. Ayo dakkenalke”

'Aku kang wiwit mau mung ndelengke anggone Pak Bambang diatting mula aku gampang wae nalika diajari dating. Sedhela wae aku wis bisa nyapa ing papan liya liwat komputer, Wah nyenengake tenan

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, bi