Kaca:Sumunar.pdf/48

Kaca iki durung katitiwaca

Esuk kuwi papan kono dadi sangsaya regeng. Ya regeng anggone para ibu blanja sinambi nyebar gosip alias ngrumpi kanthi tema: korupsi.

Bu Prapto esuk kuwi atine rumangsa mongkog. Geganjelane ati bisa disokake, Lan entuk kawigaten kang gedhe! Mula sabubare blanja, Bu Prapto jam aa Sasa dhak nini kang kaka ajaga kaya kucing

“Mas, dakcritani, ya?” kandhane Bu Prapto marang bojone nalika sore Kawipa Ena an a na ea anah,

“Hmmm, aita apa?” Pak Prapio wangsulan sinambi nyruput teh panas, lepi, tur kenthel kang kawentar sinebut teh naspithel,

| Mau nggone Bu Diyono ngarep omah kuwi mborong barang-barang @lektronika. Kayata: tipi, kulkas, komputer, lan

“Ya wis ben Karang wong lagi akeh rejekine, Ora sah kepingin lan meri, Bune,”

“Ora le ngono, Mas. Aku ki gumun, wong le nyambut gawe wae lagi minyik-minyik lha kok wis bisa mborong-mborong barang sing larang. Kamangka Panjenengan sing nyambut pawe seprana-seprene wae mung cukup kanggo mangan lan nyekolahake bocah-bocah. Kuwi wae ndadak nganggo

“Eee... ya wis ra sah dirembug, Wong kuwi rejekine dhewe-dhewe.” ki pana ganas “PANG DN Ma Page Katon kamopa Kaja wa

a yen

tumindak dhawe dhawe” tanganan gaenang Ba WA Kn nga a Daya banjur mlebu omah ninggalake bojone sing isih maca koran sore sinambi ngumbeteh nasgifhal,

Ing seke dina, Bu Prapto teka arisan ing panggonane tangga kompleks

perumahan, Ing arisan kang diadani sewulan sepisan ana sales nawakake dagangan maneka wama elektronika kanthi kredhit, Bu Prapto kelingan Bu Di kang

Esuke, barang-barang dlektronika klakon teka ing omahe Bu Prapto, Omah tipe 36 kuwi katon kebak barang-barang sing gedhe ukurane, Nanging

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 39