Kaca:Sumunar.pdf/70

Kaca iki durung katitiwaca

“Menapa sampun dangu rawuhipun, Den?”

“Inggih sawetawis kirang langkung sekawan jam.”

“Ooosukur menawi Panjenengan kersa pinarak”

Rembugan panantinge bapake Warsiyah karo Den Mas Subroto nganti jng Tanah Sal kaki BANG mangkono calon mantu iku kudu bisa

kurmat marang maratuwa. nganti suwek,

“Ooo dhasar wedhus! Ora tata, ngrayah bojone liyan ndadak nganggo rewa-rewa!”

“Lho Lho! Mengko dhisik, ta!”

“Ora usah meweti Saiki taker karo aku?”

“Sepira luputku apuranen, Dhik. Wong aku iki mung nindakake wajib dadi Cempluk.”

“Layak seneng dadi Cempluk, "Wong dhapunmu nyempluk, dhasar bakul gethuk lan lenthuk senenge umi

Ding an Ka a nangi

“Ngimpi? Matamu lekna! Aku melek?” cagak, cukat lan tanggap Pak Purwa nyeblek pundhake Nami, Sakal kaget, tikelan bisa uwal, Ratmi terus mlayu. Nari mengo, sapa sing wani nyeblek, nganti lara?

“Niiii ... Ni. Kok kebangeten temen kowe, Ngga?”

“Paki Amu, Pak.” Kandhane Nami keweden.

“Dadi koweki pancen sujana, ta?”

“Sinten tiyange ingkang boten kenuopok ngertos bajone ngelus-elus, ngran wang WA TL Ma botn paia, Pak?

“Oo, dadi kowe durung bisa mbedakake temenan karo ora? Wong ki aja sok sujanan. Dadi seniman utawa seniwati iku panen akeh banget godhane, kalebu kowe sing ora kuwat podha, Bojomu iku pancen wasis dadi primadhona utawa role nom-noman, Dene Ratmi dakakoni pancen pantes menawa dakjuluki Sl Panggang Clpla Kawedhan, kang saiki dakgalar ini kudha Pandhangan kene; Mula ya Ni, iki mung sandhiwara kethoprak!” "kandhane Pak Pur.

“Pak, kula pancen lepat. Nyuwun...”

“Wis, ora usah digeget, Sing wis ya wis,”

“Ning, kola lajeng rikuh kaliyan Mbak Ratmi, Pak, Kados pundi?”

“Mengko aku sing kandha marang Ratmi anane salah pandakwa iki”

SUMUNAR Aasologi Crita Cekak, 61