Kaca:Sumunar.pdf/99

Kaca iki durung katitiwaca

MALEM TIRAKATAN

Iriyanti

Dinten Rebo, tanggal 16 Agustus, warga dhusun Papringan badhe ngawontenaken malem tirakatan kangge mahargya dinten Kamardikan indonesia ingkang kaping 61. Wonten ing acara tirakatan punika Pak Kadhus sampun paring dhawuh dhateng Mbah Kartaimeja supados kersa paring sesorah bab pengalaman nalika berjuwang ngrebat Indonesia saking

a jajah, Mbah Karta, salah NUL ingkang taksih sage len ikeh wan bek ate nihan kaga a ag sa agih lari wada

Watawis jam setengah wolu, warga dhusun Papringan sami kumpul wonten dalemipun Pak Kadhus, Sedaya sami lenggah sinambi ngendikan awit sedaya ubarampe sampun kacawisaken deni

Boten wantawis

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 90